Samizdatový časopis Voknoviny č. 14, 1989

Samizdat magazine „Voknoviny“ No. 14, 1989